TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI ‘CASH PLUS’ CIMB BANK - duitezi

Berikut adalah TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI ‘CASH PLUS’ CIMB BANK yang lengkap untuk panduan penting bagi mereka yang ingin membuat pinjaman peribadi CIMB Bank.

Orang yang memohon untuk Kemudahan (“Pemohon”) bersetuju bahawa Terma ini hendaklah mengikat Pemohon dan mengawal penggunaan Kemudahan yang diberikan oleh Bank kepada Pemohon.

TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI ‘CASH PLUS’ CIMB BANK

Sebarang perbezaan antara jumlah Kemudahan, kadar faedah atau tempoh yang dimohon dan jumlah, kadar faedah atau tempoh, mengikut mana yang berkenaan, yang akhirnya diluluskan oleh Bank tidak harus menjejaskan kesahan Terma ini.

Rujukan kepada Kemudahan di sini hendaklah ditafsirkan sebagai merujuk kepada Kemudahan yang dikeluarkan oleh Bank kepada Pemohon.
Kemudahan ini hendaklah terlebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan dengan sepenuhnya sebarang Pinjaman Peribadi ‘Cash Plus’ Pemohon yang sedia ada dengan Bank dan Pembiayaan Peribadi Cash Plus-i Pemohon yang sedia ada dengan CIMB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 671380-H) (“CIMB Islamic”) sebelum baki Kemudahan (jika ada) dilepaskan kepada Pemohon.
Kemudahan ini akan dilepaskan ke dalam akaun Pemohon yang dinamakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Bank. 

Sekiranya tiada akaun dinamakan oleh Pemohon, Pemohon dengan ini mengarahkan Bank untuk melepaskan Kemudahan berdasarkan budi bicara mutlaknya ke dalam mana-mana akaun simpanan atau semasa Pemohon dengan Bank atau CIMB Islamic.

 Kemudahan ini tidak dibenarkan untuk dilepaskan ke dalam mana-mana akaun simpanan atau semasa bersama atau mana-mana akaun pihak ketiga. Pemohon dengan ini menjamin bahawa nombor akaun yang diberikan atau yang akan diberikan olehnya kepada Bank untuk pelepasan Kemudahan adalah akaun peribadi dia sendiri dan bukan akaun bersama atau pihak ketiga.

Bank menyimpan hak, dengan memberikan notis bertulis kepada Pemohon, untuk membatalkan dan menarik balik Kemudahan jika keseluruhan jumlah Kemudahan tidak dapat dilepaskan dengan sepenuhnya dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Bank menghantar notifikasi SMS kepada Pemohon bahawa Kemudahan (atau sebahagian daripadanya) telah dilepaskan atau apa-apa tempoh lain yang ditentukan oleh Bank berdasarkan budi bicara mutlaknya disebabkan nombor Akaun Pengkreditan yang diberikan oleh Pemohon adalah tidak betul atau had dompet Akaun Pengkreditan telah dilebihi.

Apa-apa amaun yang telah dilepaskan kepada Pemohon akan dengan segera menjadi terhutang dan kena dibayar kepada Bank berserta dengan faedah dan semua caj lain yang berkaitan dengan Kemudahan. Untuk tujuan ini, Pemohon dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebitkan Akaun Pengkreditan untuk apa-apa amaun yang terhutang kepada Bank.

1. PERBUALAN TELEFON/KOMUNIKASI/TRANSMISI ELEKTRONIK DAN TAKRIFAN


1.1 Semua perbualan telefon antara kakitangan Bank dan Pemohon boleh dirakamkan dan semua komunikasi elektronik dan transmisi elektronik antara Bank dan Pemohon boleh disimpan dan diarkibkan bagi tujuan keterangan. Semua transaksi yang disahkan dan/atau dikuatkuasa dan/atau dilaksanakan oleh Pemohon (sama ada secara lisan, elektronik atau selainnya) berkenaan dengan Kemudahan adalah dianggap muktamad, konklusif dan mengikat Pemohon.

1.2 Takrifan:-


“Akaun Pemohon” bermaksud akaun yang Pemohon telah memberikan kuasa kepada Bank atau CIMB Islamic, mengikut mana yang berkenaan, untuk mendebit atau menyebabkan agar didebit ansuran bulanan dan caj lain yang berkaitan dengan Kemudahan ini. “calendar days”used in these Terms means any day in the Gregorian calendar month, including weekends and public holidays. “hari kalendar” digunakan dalam Terma ini bermaksud mana-mana hari dalam bulan kalendar Gregorian, termasuk hujung minggu dan cuti awam.

2. FAEDAH 2.1

Pemohon bersetuju untuk membayar faedah ke atas Kemudahan pada kadar faedah tetap yang dipersetujui dengan Bank dan seperti yang dinyatakan dalam surat notis pelepasan Bank kepada Pemohon yang dikira atas dasar kiraan baki harian dan dipermodalkan pada akhir setiap bulan kalendar (“Notis Pelepasan”).

 Notis Pelepasan adalah notis yang dijana oleh computer dan tidak akan ditandatangani tetapi harus dianggap sebagai dikeluarkan oleh Bank dan hendaklah dibaca bersama-sama dengan dan hendaklah membentuk sebahagian daripada perjanjian yang mengawal Kemudahan.
2.2 Bank berhak mengubah kadar faedah mengikuti Klausa 17. Bank harus, selepas perubahan tersebut, membuat pelarasan yang perlu dengan mengubah jumlah ansuran melainkan diminta sebaliknya oleh Pemohon.

 3. PEMBAYARAN BALIK

3.1. Pemohon hendaklah membayar balik Kemudahan dan faedah yang dikenakan terhadap Kemudahan dalam jumlah ansuran bulanan dan bilangan ansuran dan tempoh yang dipersetujui dengan Bank dan seperti yang dinyatakan dalam Notis Pelepasan.

 3.2 Semua pembayaran hendaklah dibuat kepada Bank tanpa sebarang tolakan atau sebarang potongan apa-apa cukai yang mesti dibayar berhubung dengan atau berbangkit dari perjanjian ini atau penangguhan tidak kira jenisnya.

 Jika undang-undang menghendaki sebarang potongan daripada pembayaran, Pemohon hendaklah menambah pembayaran kepada Bank supaya jumlah bersih yang diterima oleh Bank adalah bersamaan dengan jumlah penuh yang akan diterima oleh Bank jika potongan tersebut tidak dibuat.

3.3 Ansuran bulanan pertama perlu dibayar pada hari pertama dalam bulan kalendar selepas tarikh pembayaran penuh Kemudahan atau pada sebarang tarikh lain yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Bank. Ansuran bulanan selepasnya hendaklah dibayar pada hari pertama setiap bulan kalendar selepas itu.

3.4 Pemohon dengan ini secara tidak boleh batal memberi kuasa kepada Bank atau CIMB Islamic, mengikut mana yang berkenaan, untuk mendebitkan atau menyebabkan didebitkan dari semasa ke semasa Akaun Pemohon tanpa notis terdahulu yang selanjutnya kepada Pemohon, untuk ansuran bulanan dan untuk sebarang caj lain berkaitan dengan Kemudahan.

(i) Pemohon berakujanji untuk memastikan bahawa dana yang cukup disimpan dalam akaun untuk menjelaskan pembayaran ansuran.

Di mana Akaun Pemohon adalah akaun semasa, Pemohon harus bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Akaun Pemohon mempunyai dana yang mencukupi pada sepanjang masa untuk melunaskan cek-cek yang dideposit untuk pembayaran.

Pemohon seterusnya mengakui bahawa Bank dan/atau CIMB Islamic tidak akan dipertanggungjawabkan untuk fitnah dan/atau untuk kemungkiran kontrak dan/atau untuk sebarang kerugian, gantirugi, perbelanjaan, kos atau caj apa jua yang mungkin dituntut terhadap Bank dan/atau CIMB Islamic berbangkit daripada kata-kata yang diletakkan di atas cek-cek yang dikembalikan oleh Bank dan/atau CIMB Islamic, mengikut mana yang berkenaan, dan/atau atas alasan bahawa cek-cek yang dikeluarkan di bawah Akaun Pemohon telah dikembalikan disebabkan dana yang tidak mencukupi kerana Bank mendebitkan atau menyebabkan didebitkan Akaun Pemohon mengikuti kebenaran ini.

Bank dan/atau CIMB Islamic boleh mengenakan caj ke atas semua arahan tetap pada tarikh kena dibayar, yang mungkin tidak akan dikembalikan meskipun jika arahan tidak dilaksanakan kerana dana tidak mencukupi.

(ii) Meskipun Bank dan/atau CIMB Islamic akan berusaha untuk melaksanakan pembayaran bulanan tersebut, Bank dan/atau CIMB Islamic tidak akan bertanggungjawab jika Bank dan/atau CIMB Islamic tidak dapat melaksanakan pembayaran bulanan tersebut atau mematuhi arahan tersebut atas apa juasebab yang tidak berpunca daripada Bank dan/atau CIMB Islamic atau yang di luar kawalan munasabah Bank dan/atau CIMB Islamic atau oleh sebab kesilapan operasi dan/atau system atau malfungsi melainkan jika ia timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja Bank dan/atau CIMB Islamic.

(iii) Arahan ini tertakluk kepada sebarang perkiraan yang kini berkuat kuasa atau yang mungkin wujud selepas ini antara Pemohon dan Bank dan/atau CIMB Islamic berkaitan dengan Pemohon atau sebarang kemudahan perbankan yang diberikan kepada Pemohon. Semua perubahan dan pembatalan arahan yang diberikan oleh anda hendaklah dimaklumkan kepada Bank melalui notis bertulis dan di hantar kepada Bank dua (2) minggu terlebih dahulu.

(iv) Bank dan/atau CIMB Islamic boleh, menurut budi bicara mutlaknya, memutuskan secara konklusif tentang turutan keutamaan untuknya membayar wang selaras dengan arahan ini atau apa-apa arahan atau cek yang telah atau mungkin selepas ini diberikan oleh Pemohon kepada Bank dan/atau CIMB Islamic atau yang dibayar terhadap Akaun Pemohon.

(v) Sekiranya pembayaran penuh tidak dapat dibuat kerana dana tidak mencukupi dalam Akaun Pemohon, Bank hendaklah atas budi bicara tunggalnya mendebitkan atau menyebabkan didebitkan Akaun Pemohon untuk jumlah yang ada dan selepas itu meneruskan dalam budi bicara tunggalnya untuk mencuba mendebitkan Akaun Pemohon) untuk jumlah yang terhutang kepada Bank di bawah Kemudahan.

 (vi) Sebagai balasan bagi Bank dan/atau CIMB Islamic mengatur kebenaran ini, Pemohon berakujanji untuk menanggung rugi Bank dan/atau CIMB Islamic terhadap semua atau sebarang tuntutan, kerugian, gantirugi, kos, caj dan/atau perbelanjaan yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Bank dan/atau CIMB Islamic akibat melaksanakan arahan Pemohon melainkan jika ia timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja Bank dan/atau CIMB Islamic.

(vii) The Bank and/or CIMB Islamic may, at its absolute discretion, terminate this authorisation as to future payments at any time by giving twenty one

(21) Bank dan/atau CIMB Islamic boleh, berdasarkan budi bicara mutlaknya, menamatkan kebenaran ini berhubung dengan pembayaran masa depan pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis terdahulu selama dua puluh satu (21) hari kalendar kepada Pemohon.

(viii) Kebenaran ini akan terus berkuatkuasa untuk perlindungan Bank dan/atau CIMB Islamic berkenaan dengan pembayaran yang dibuat dalam niat baik walaupun terdapat kematian atau kebankrapan Pemohon sehingga notis kematian atau kebankrapan Pemohon diterima oleh Bank.

(ix) Bayaran pinjaman adalah diterima tanpa prejudis kepada sebarang tindakan untuk mendapatkan semula jumlah tertunggak penuh sama ada belum selesai atau yang dipertimbangkan.

3. Bank akan menggunakan sebarang pembayaran yang diterima daripada Pemohon, pertama untuk menjelaskan sebarang ansuran yang tertunggak sebelum sebarang fi dan caj yang perlu dibayar di bawah Kemudahan ini.

 Jika sebarang jumlah yang didapati kembali semasa penguatkuasaan adalah kurang daripada jumlah yang kena dibayar pada masa itu, Bank akan menggunakan jumlah tersebut menurut sebarang perkadaran dan turutan keutamaan dan secara amnya menurut sebarang cara yang boleh ditentukan olehnya tertakluk kepada kepatuhan kepada mana-mana peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dari semasa ke semasa.

3.6 Pemohon hendaklah membuat perkiraan untuk membayar balik Kemudahan meskipun jika Pemohon berada di luar Malaysia.

3. Jika Pemohon meninggal dunia sebelum tamat tempoh pembiayaan, Bank hendaklah mengetepikan tanggungjawab Pemohon untuk membayar balik wang yang dihutang oleh Pemohon kepada Bank di bawah Kemudahan ini sehingga maksimum sebanyak Ringgit Malaysia Dua Puluh Lima Ribu (RM25,000) sahaja. Sebarang baki wang yang dihutang selepas penepian tersebut oleh Bank tetap kena dibayar dan terhutang oleh Pemohon kepada Bank.

4. PREPAYMENT/EARLY SETTLEMENT / PRA-PEMBAYARAN/ PENYELESAIAN AWAL

4.1 Subject to Clause

4.3,  Tertakluk kepada Klausa

4.3, Pemohon juga boleh menyelesaikan sebahagian daripada Kemudahan dengan syarat jumlah yang diselesaikan:-

(i) adalah dalam gandaan yang tidak kurang daripada enam (6) kali ganda jumlah ansuran;

(ii) digunakan untuk membayar jumlah kena dibayar menurut tururan kematangan songsang; dan

(iii Pemohon untuk membayar semua jumlah yang kena dibayar di bawah Kemudahan.

 Sebarang jumlah yang diselesaikan selepas itu tidak boleh dikeluarkan semula. Penyelesaian awal untuk sebahagian Kemudahan tersebut tidak akan dikenakan sebarang fi penyelesaian awal.

4.2 Subject to Clause 

Pemohon juga boleh menyelesaikan sepenuhnya Kemudahan dengan awal sebelum tamat tempoh pembiayaan.

4.3 Pemohon hendaklah memberikan kepada Bank notis bertulis terdahulu selama satu (1) bulan jika Pemohon ingin menyelesaikan sebahagian atau keseluruhan Kemudahan dengan awal, dan jika tidak pembayaran tambahan sedemikian akan diperlakukan sebagai pembayaran ansuran secara terdahulu dan tidak digunakan untuk mengurangkan jumlah Kemudahan yang belum dijelaskan. Untuk mengelakkan keraguan, Bank tidak bertanggungjawab membayar sebarang faedah ke atas jumlah yang diperlakukan sebagai ansuran terdahulu.

5. FAEDAH INGKAR

 5. Di samping faedah yang perlu dibayar di bawah Klausa 2, Pemohon dengan ini selanjutnya bersetuju membayar kepada Bank faedah ingkar pada kadar satu peratus (1% setahun) setahun atau apa-apa kadar yang Bank boleh dari semasa ke semasa tetapkan ke atas ansuran lampau tempoh dan apa-apa wang yang kena dibayar dan belum dibayar kepada Bank tidak kira sama ada tuntutan dibuat oleh Bank atau tidak dari dan termasuk hari selepas tarikh kena bayar sehingga tarikh pembayaran balik penuh yang dikira pada dasar baki harian dan dipermodalkan pada setiap akhir bulan kalendar.

5.2 Faedah ingkar akan terakru sebelum dan selepas penghakiman atas dasar kiraan atas baki harian tidak kira sama ada perhubungan jurubank dan pelanggan telah ditamatkan.

6.  KEJADIAN INGKAR
 6.1 The Facility is subject to it not becoming unlawful, inadvisable or impracticable for the Bank to comply with its obligations herein or to continue to make available the Facility and the availability (and continuing availability) of the Facility is subject to there not having occurred any of the following Event of Default:- (a) the Applicant fails or defaults in the payment of the Facility and/ or any sum of money payable under these Terms or the Facility, whether formally demanded or not; (b) the Applicant commits or threaten to commit a default or breach of any covenants, stipulations, terms or conditions contained in these Terms or the documents pertaining to the Facility; (c) any representation or warranty of the Applicant, these Terms or any documents pertaining to the Facility proves to have been untrue or incorrect as of the date at which it was made or deemed to have been made; (d) if bankruptcy proceedings are instituted against the Applicant; (e) if the Applicant enters into a voluntary arrangement with its creditor(s); (f) any indebtedness of the Applicant to the Bank or any other third party from time to time or at any time or if the Applicant may be or become liable to the Bank anywhere on any banking, financing, loan, any other credit facilities or any other account(s) current or otherwise (“the account(s)”) or in any other manner whatsoever including but not limited to liability of the Applicant incurred to the Bank as surety(ies) or guarantor(s) or if default is made in relation to any provisions governing the account(s); (g) the Applicant has furnished false information or data to the Bank; (h) in the opinion of the Bank, the Applicant’s account with the Bank (including any other accounts the Applicant may have with the Bank) is or has not been operated satisfactorily; (i) if the Applicant dies and after the waiver of the Applicant’s obligation to repay monies owing to the Bank under the Facility up to a maximum of Ringgit Malaysia Twenty Five Thousand (RM25,000) only under Clause 3.7, there are still monies owing under the Facility by the Applicant to the Bank; (j) the Applicant becomes insane; (k) a distress or execution is levied or enforced upon any of the Applicant’s properties or a trustee, or similar official is appointed over all or a substantial part of his assets; (l) the Applicant ceases or threatens to cease carrying on his
Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau mana-mana undangundang semasa atau keperluan kawal selia atau arahan atau garis panduan yang dikeluarkan atau dari semasa ke semasa dikeluarkan atau dipinda oleh Bank Negara Malaysia berkenaan dengan pemberian Kemudahan ini secara amnya atau kepada orang yang berkaitan dengan Bank.

6.2 Sekiranya mana-mana satu atau lebih daripada satu Kejadian Ingkar berlaku, Bank boleh dengan memberikan notis tujuh (7) hari kalendar kepada Pemohon mengisytiharkan bahawa Kemudahan atau mana-mana bahagian daripadanya yang masih belum dilepaskan adalah digantung, ditarik balik atau ditamatkan dan bahawa jumlah Kemudahan yang belum dijelaskan bersama-sama dengan faedah ke atasnya dan semua wang lain yang perlu dibayar kepada Bank di bawah Kemudahan adalah perlu dibayar selepas tujuh (7) hari kalendar dari tarikh notis Bank tersebut.

 7.  PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN AKAUN DAN/ ATAU TOLAKAN

7. Pemohon bersetuju bahawa Bank boleh, dengan memberi kepada Pemohon notis terdahulu selama tujuh (7) hari kalendar, menggabungkan atau menyatukan semua atau mana-mana akaun Pemohon dengan Bank dalam apa jua jenisnya tidak kira di mana letaknya dan sama ada dalam Ringgit Malaysia atau dalam apa-apa mata wang lain dan/atau menolak atau memindahkan jumlah kredit dalam mana-mana akaun tersebut termasuk akaun yang dipegang secara bersama dengan orang lain untuk atau bagi tujuan menjelaskan sebarang keberhutangan Pemohon. 

Sementara menunggu Bank melakukan tolakan, Bank berhak untuk menahan dan/atau menggantung pembayaran apa-apa wang daripada baki kredit manamana akaun tersebut.

 8. DISCLOSURE OF INFORMATION / PENDEDAHAN MAKLUMAT

Kemudahan adalah tertakluk kepada syarat bahawa kepatuhan obligasi Bank di dalam ini dan tindakan Bank yang terus menyediakan Kemudahan bukannya menyalahi undang-undang, tidak wajar atau tidak praktik dan ketersediaan (dan ketersediaan berterusan) Kemudahan adalah tertakluk kepada mana-mana Kejadian Ingkar berikut tidak berlaku:-

(a) Pemohon gagal atau ingkar membayar Kemudahan dan/atau sebarang jumlah wang yang perlu dibayar di bawah Terma ini atau Kemudahan, sama ada dituntut secara rasmi atau tidak;

(b) Pemohon melakukan atau mengancam untuk melakukan keingkaran atau kemungkiran apa-apa waad penetapan terma atau syarat yang terkandung dalam Terma ini atau dokumen berhubung dengan Kemudahan;

(c) sebarang representasi atau jaminan oleh Pemohon, Terma ini atau sebarang dokumen herhubung dengan Kemudahan terbukti tidak benar atau tidak tepat pada tarikh apabila representasi atau jaminan tersebut dibuat atau dianggap dibuat;

(d) jika prosiding kebankrapan dimulakan terhadap Pemohon;

(e) jika Pemohon memasuki penyusunan sukarela dengan pemiutang;

(f) sebarang keberhutangan Pemohon kepada Bank atau manamana pihak ketiga lain dari semasa ke semasa atau pada bila-bila masa atau jika Pemohon mungkin atau telah menjadi bertanggungjawab kepada Bank di mana pun jua terhadap sebarang kemudahan perbankan, pembiayaan, pinjaman, sebarang kemudahan kredit lain atau apa-apa akaun lain semasa atau sebaliknya (“akaun”) atau dalam sebarang cara lain pun jua termasuk tetapi tidak terhad kepada liabiliti Pemohon yang ditanggung kepada Bank sebagai penjamin atau jika keingkaran dilakukan berhubung dengan sebarang peruntukan yang mengawal akaun;

(g) Pemohon telah memberikan maklumat atau data palsu kepada Bank;

(h) menurut pendapat Bank, akaun Pemohon dengan Bank (termasuk sebarang akaun lain yang mungkin dipegang oleh Pemohon dengan Bank) kini atau dulu tidak dikendalikan dengan memuaskan;

(i) jika Pemohon meninggal dunia dan selepas penepian tanggungjawab Pemohon untuk membayar balik wang yang dihutang kepada Bank di bawah Kemudahan sehingga maksimum Ringgit Malaysia Dua Puluh Lima Ribu (RM25,000) di bawah Klausa 3.7, masih ada wang yang dihutang di bawah Kemudahan oleh Pemohon kepada Bank;

(j) Pemohon menjadi tidak waras;

(k) distres atau pelaksanaan dikenakan atau dikuatkuasakan terhadap mana-mana harta Pemohon atau pemegang amanah atau pegawai serupa dilantik terhadap semua atau sebahagian besar asetnya;

(l) Pemohon berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan perniagaannya atau memindahkan atau melupuskan atau bercadang untuk memindahkan atau melupuskan sebahagian besar daripada asetnya;

(m) Pemohon mendakwa bahawa semua atau sebahagian penting daripada Terma ini tidak lagi berkuat kuasa atau berkesan sepenuhnya;

(n) sebarang akaun semasa Pemohon ditutup oleh mana-mana bank berikutan keperluan peraturan yang terpakai dari semasa ke semasa yang mengawal cek tak layan dan/atau dasar bank yang mengendalikan akaun semasa tersebut, tidak kira sama ada akaun semasanya dengan Bank, sama ada dipegang secara tunggal atau bersama dengan orang lain, telah dikendalikan dengan memuaskan; atau
(o) pelanggaran mana-mana peruntukan yang terkandung dalam 

9. TANGGUNG RUGI 


9.1
Semua fi dan perbelanjaan, fi peguamcara (atas dasar peguamcara dan anakguam) dan kos (termasuk duti setem, jika ada) yang ditanggung atau dibelanjakan oleh Bank berhubung dengan atau sampingan pada peruntukan dan persediaan dokumen bagi Kemudahan ini, Terma ini dan/atau penguatkuasaan oleh Bank terhadap haknya di bawah Kemudahan perlu dibayar oleh Pemohon.

Di samping peruntukan di dalam ini, Pemohon bersetuju menanggung rugi Bank dan memastikan Bank tidak dipertanggungjawabkan atas sebarang pembayaran, kerugian, kos, caj atau perbelanjaan pun jua, guaman atau sebaliknya, yang mungkin ditanggung atau dialami oleh Bank akibat Bank memberikan dan menyediakan Kemudahan kepada Pemohon atau akibat apa-apa keingkaran di bawahnya melainkan jika ia timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja Bank.

Bank merizab hak untuk mengenakan dan Pemohon hendaklah dan dengan ini berakujanji untuk menanggung semua fi dan caj yang dikenakan oleh Bank yang dalam apa cara jua berkait dengan Kemudahan dan sebarang penyata penebusan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan di bawahnya.

10. PERUBAHAN ALAMAT 10.1


Pemohon hendaklah memaklumkan Bank dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan pada pekerjaan atau perniagaan atau alamat (pejabat atau kediaman) atau jika Pemohon bercadang untuk berada di luar Malaysia selama lebih daripada tiga puluh (30) hari kalendar berturut-turut. 

Pemohon perlu memaklumkan Bank dengan segera tentang apa-apa perubahan pada butir-butir di atas untuk memastikan Bank mempunyai maklumat yang dikemaskinikan tentang Pemohon.

11. AKAUN DITANGGUH 

11.1
Bank boleh menempatkan sebarang wang yang diterima daripada Pemohon ke dalam akaun ditangguh tanpa faedah jika Bank secara munasabah menganggapnya wajar tanpa sebarang obligasi untuk menggunakan wang tersebut untuk menjelaskan hutang yang terhutang oleh Pemohon dengan syarat jika Bank menggunakan haknya untuk menempatkan wang yang diterima untuk menjelaskan hutang ke dalam akaun ditangguh, ia hendaklah secepat mungkin selepas penempatan ke dalam akaun ditangguh memaklumkan perkara tersebut kepada Pemohon dan memberikan sebab-sebab tindakan Bank kepada Pemohon. 

Meskipun pembayaran tersebut, sekiranya berlaku kebankrapan Pemohon, Bank boleh membuktikan dan bersetuju menerima sebarang dividen atau persetujuan berhubung dengan keseluruhan hutang yang kena dibayar kepada Bank.

Tertakluk kepada peruntukan di bawah mana

 (i) melarang pendedahan maklumat kepada syarikat-syarikat yang sedang atau pada masa depan mungkin syarikat-syarikat dalam kumpulan Bank dan syarikatsyarikat dalam kumpulan CIMB Group Holdings Berhad, syarikat induk muktamad Bank (“Kumpulan Syarikat”) jika dibantah oleh Pemohon; dan

(ii) menghendaki persetujuan nyata Pemohon bagi pendedahan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan yang dinyatakan, Pemohon dengan ini bersetuju dan membenarkan Bank untuk mendedahkan sebarang maklumat berkaitan dengan Pemohon, permohonan kemudahan atau Terma ini, kepentingan sekuriti, hal ehwal Pemohon dan/atau akaun Pemohon:

(a) kepada mana-mana ejen Bank, pembekal perkhidmatan, juruaudit, penasihat undang-undang, penasihat-penasihat profesional yang lain, penyedia cagaran dan penjamin atau manamana orang di dalam atau di luar Malaysia yang menyediakan apa-apa kepentingan sekuriti untuk menjamin Kemudahan dan/atau merupakan pihak kepada sebarang perjanjian yang membentuk atau menjadi asas kepada apa-apa kepentingan sekuriti berkenaan;

(b) kepada Biro Kredit Pusat, DCHEQS atau pihak berkuasa berkenaan atau yang berkaitan dengannya yang mana pihak Bank dikehendaki untuk membuat pendedahan dan/atau manamana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank;

 (c) kepada mana-mana institusi(-institusi) kewangan yang mana Pemohon telah atau bercadang menjalankan urusan;

(d) kepada Kumpulan Syarikat sama ada Kumpulan Syarikat tersebut adalah tinggal, menjalankan perniagaan, ditubuhkan atau diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia; untuk memudahkan perniagaan, operasi, kemudahan dan perkhidmatan oleh atau diberikan atau disediakan oleh Bank dan/ atau Kumpulan Syarikat kepada pelanggan mereka di mana Bank menganggap berpatutan atau bersesuaian atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau menurut mana-mana sepina atau perintah mahkamah.

 Pendedahan kepada Kumpulan Syarikat hendaklah bagi memudahkan operasi, perniagaan, penjualan silang dan tujuan lain Bank dan/atau Kumpulan Syarikat dengan syarat bahawa pendedahan bagi tujuan jualan silang tidak boleh dilakukan jika pendedahan sedemikian dibantah oleh Pemohon dengan menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang boleh diubah oleh Bank dari masa ke semasa melalui notis kepada Pemohon)

Unit Resolusi Pelanggan, Peti Surat 10338, Pejabat Pos Besar Kuala Lumpur, 50710 Wilayah Persekutuan, Tel: +603 6204 7788. Di samping itu, di mana Bank bercadang untuk berkongsi maklumat Pemohon

(tidak termasuk maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal Pemohon atau akaun Pemohon) dengan pihak ketiga bagi tujuan perikatan strategik, pemasaran dan tujuan promosi, Bank hendaklah memastikan bahawa persetujuan Pemohon telah diperolehi.

Pemohon dengan jelas  mengesahkan bahawa Bank, pegawaipegawai Bank dan ejen-ejen Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti dalam apa jua keadaan sekalipun dalam mendedahkan maklumat walaupun sekiranya maklumat tersebut tidak tepat, salah, berlaku peninggalan maklumat, kelewatan atau perkara lain berhubung dengan pendedahan maklumat tersebut dalam apa jua keadaan sekalipun sama ada sebelum atau selepas tarikh Terma ini melainkan jika ia disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja Bank.

18.1. Bank merizab hak untuk apabila memberi notis terdahulu sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar kepada Pemohon:

(a) mengubah kadar faedah dan/atau kadar faedah ingkar atau kaedah pengiraan fi perkhidmatan, fi dan caj lain, bayaran minimum kena dibayar, faedah dan sebarang fi, caj atau levi berkenaan lain yang diperuntukkan di dalam ini bagi apa-apa sebab sekalipun (sama ada yang timbul daripada perubahan dalam profil risiko pemohon atau sebaliknya) termasuk tarikh berkuat kuasa sebarang perubahan sedemikian; dan

(b) mengubah (sama ada dengan menambah, memotong, memodifikasi, meminda atau sebaliknya walau bagaimanapun jua) sebarang Terma ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa (secara kolektif dirujuk sebagai “Perubahan”). 

Makluman tentang Pindaan kepada Pemohon akan dilaksanakan dalam cara atau kaedah komunikasi yang dinyatakan dalam Klausa

 18.1. Perubahan akan berkuat kuasa pada tarikh berkuat kuasa yang ditetapkan oleh Bank dalam notis Bank.

 18. KOMUNIKASI


18.1 Pemohon dengan ini bersetuju bahawa Bank berhak menggunakan mana-mana satu atau lebih daripada satu cara atau kaedah komunikasi berikut tentang perubahan termasuk tarikh berkuat kuasa sebarang perubahan tersebut:-

12. PERAKUAN KEBERHUTANGAN


12.1 Sebarang perakuan, notis atau tuntutan yang ditandatangani bagi pihak Bank oleh mana-mana pegawai Bank atau mana-mana peguamcara atau firma peguamcara yang bertindak bagi pihak Bank adalah bukti konklusif terhadap Pemohon untuk apa jua tujuan termasuk untuk tujuan prosiding undang-undang berhubung dengan semua perkara yang dinyatakan dalamnya termasuk jumlah yang kena dibayar dan terhutang kepada Bank oleh Pemohon dan tidak boleh dipersoalkan atas apa jua sebab kecuali terdapat kesilapan yang nyata.

13. PENYERAHAN HAK

13.1 Bank, tetapi bukan Pemohon, berhak menyerahhakkan hak dan liabilitinya di bawah Kemudahan dengan memberikan notis kepada Pemohon. Liabiliti dan obligasi yang diwujudkan oleh Terma ini atau sebarang dokumen berhubung dengan Kemudahan akan terus sah dan mengikat bagi semua tujuan jua meskipun sebarang perubahan melalui penggabungan, penyusunan semula, atau sebaliknya, yang dilakukan terhadap Bank.

14. MASA

14.1 Masa, di mana jua disebut di dalam ini untuk Pemohon melaksanakan Terma ini, menjadi asas. Masa yang diperuntukkan di sisi undangundang untuk mendapatkan balik semua jumlah yang kena dibayar di dalam ini kepada Bank tidak akan bermula terhadap Bank sehingga tuntutan bertulis untuk pembayarannya telah dibuat terhadap Pemohon.

 15. PENEPIAN

15.1 Sebarang kegagalan, ketinggalan atau kelewatan oleh Bank untuk melaksanakan sebarang hak, kuasa, kelebihan atau remedi yang terakru kepada Bank di bawah Terma ini tidak akan menjejaskan hak, kuasa, kelebihan atau remedi tersebut atau ditafsirkan sebagai penepiannya atau keakuran terhadap keingkaran sedemikian, dan sebarang tindakan oleh Bank berhubung dengan sebarang keingkaran atau keakuran terhadap keingkaran tidak akan menjejaskan atau memudaratkan sebarang hak, kuasa, kelebihan atau remedi Bank berhubung dengan sebarang keingkaran lain atau keingkaran selepas itu.

16. KEINGKARAN SILANG 


16. Jika Kejadian Ingkar telah berlaku, Bank berhak menarik balik dan menuntut pembayaran balik semua jumlah yang terhutang oleh Pemohon kepada Bank terhadap kemudahan lain yang diberikan oleh Bank.

17. PERUBAHAN 


17.1 The Bank reserves the right to upon giving at least twenty one (21) calendar days’ prior notice to the Applicant: (a) vary the interest rate and/or default interest rateor method of calculation of service fee, fees and other charges, minimum mel elektronik, telefon atau apa-apa cara komunikasi lain seperti yang ditentukan oleh Bank di mana mel, faks, SMS, rakaman suara, teks atau mesej atau maklumat elektronik lain yang dihantar ke alamat, alamat e-mel atau nombor telefon bimbit atau nombor telefon atau butir-butir lain dalam rekod Bank yang dianggap sesuai oleh Bank. Notifikasi dan/atau maklumat yang dihantar melalui pos, tangan, perkhidmatan kurier, faks, mel elektronik, telefon atau apa-apa cara komunikasi lain seperti yang ditentukan oleh Bank termasuk melalui mel, faks, SMS, rakaman suara, teks, atau mesej atau maklumat elektronik lain boleh mengandungi maklumat yang dianggap sesuai oleh Bank dan mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) peringatan yang dihantar berkenaan dengan bayaran minimum yang kena dibayar, tarikh matang bayaran, tuntutan untuk pembayaran balik jumlah yang kena dibayar dan terhutang kepada Bank (jika ada), pemberitahuan mengenai faedah, program dan promosi dan/ atau maklumat lain berkenaan dengan minat umum dan/atau khusus kepada Pemohon. 

Perkhidmatan dan/atau penghantaran tersebut hendaklah dianggap berkesan:-

(i) tiga (3) hari kalendar selepas pengeposan ke alamat Pemohon yang terakhir diketahui dalam rekod Bank, jika dihantar melalui pos; (ii) pada masa penyampaian, jika dihantar dengan tangan atau kurier; 
(iii) pada masa notis dihantar melalui faks, e-mel atau bentuk komunikasi serta-merta lain (termasuk SMS dan rakaman suara).

 (b) Pemohon hendaklah bertanggungjawab dengan sepenuhnya ke atas keselamatan dan penyimpanan maklumat yang diterima olehnya dan hendaklah memastikan bahawa notis-notis tersebut yang dihantar oleh Bank tidak didedahkan kepada atau diberi akses kepada mana-mana pihak lain (‘pendedahan kepada pihak ketiga’).

 (c) Bank dengan ini menafikan semua liabiliti kepada Pemohon untuk apa-apa kerugian atau kerosakan (secara langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit), kehilangan dalam perniagaan atau keuntungan, perasaan malu, kerugian atau kerosakan dalam apa jua jenis yang timbul daripada pendedahan kepada pihak ketiga atau kerugian atau dalam apa jua jenis yang ditanggung oleh Pemohon yang timbul daripada atau disebabkan oleh mana-mana:- 

(i) ketidakfungsian atau kegagalan dalam penghantaran maklumat untuk apa-apa sebab; 

(ii) ketidaktepatan, ketidaklengkapan atau kelewatan sebarang maklumat yang dihantar atau maklumat yang dihantar gagal disampaikan atau penghantaran salah apa-apa maklumat kepada mana-mana pihak ketiga; 

(iii) pengaksesan, penggunaan atau pentafsiran maklumat dengan salah, tanpa kebenaran, atau tidak wajar; dan 

(iv) tuntutan libel atau fitnah yang timbul daripada penghantaran apa-apa maklumat melainkan jika ia timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja Bank. Notifikasi tersebut boleh dihantar dalam Bahasa Malaysia, Inggeris atau bahasa lain yang ditentukan oleh Bank. 

(a) dengan menghantarnya kepada Pemohon melalui kurier atau serahan tangan. Komunikasi yang dibuat oleh Bank selaras dengan Klausa
18.1(a) ini hendaklah dianggap diterima oleh atau dimaklumkan kepada Pemohon pada tarikh penyerahan; dan/atau 

(b) dengan menampal notis di premis Bank menyatakan perubahan tersebut dan tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut. Komunikasi yang dibuat oleh Bank selaras dengan Klausa 

18.1(b) ini hendaklah dianggap diterima oleh atau dimaklumkan kepada Pemohon pada tarikh penampalan notis di premis Bank; dan/atau (c) melalui penerbitan sekali sahaja dalam satu atau lebih daripada satu akhbar harian pilihan Bank tentang perubahan tersebut dan tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut. Komunikasi yang dibuat oleh Bank selaras dengan Klausa

18.1(c) ini hendaklah dianggap diterima oleh atau dimaklumkan kepada Pemohon pada tarikh penerbitan pertama dalam mana-mana akhbar harian pilihan Bank; dan/atau (d) dengan memasukkan catatan dalam penyata akaun Bank tentang perubahan tersebut dan tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut. Komunikasi yang dibuat oleh Bank selaras dengan Klausa

18.1(d) ini hendaklah dianggap diterima oleh atau dimaklumkan kepada Pemohon tiga (3) hari kalendar selepas tarikh pengeposan penyata akaun Bank kepada Pemohon ke alamat Pemohon yang terakhir diketahui dalam rekod Bank; dan/atau (e) dengan mengepos notis tentang perubahan tersebut dan tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut kepada Pemohon melalui pos biasa atau pos berdaftar. Komunikasi yang dibuat oleh Bank selaras dengan Klausa

18.1(e) ini hendaklah dianggap diterima oleh atau dimaklumkan kepada Pemohon tiga (3) hari kalendar selepas tarikh pengeposan notis kepada Pemohon melalui pos biasa atau pos berdaftar ke alamat Pemohon yang terakhir diketahui dalam rekod Bank; dan/atau (f) dengan menghantar notis tentang perubahan tersebut dan tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut melalui perkhidmatan pesanan ringkas (“SMS”) atau e-mel kepada Pemohon atau dengan meletakkan notistentang perubahan tersebut dan tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut di laman web Bank. Komunikasi yang dibuat oleh Bank selaras dengan Klausa

18.1(f) ini hendaklah dianggap diterima oleh atau dimaklumkan kepada Pemohon pada tarikh apabila notis tentang perubahan tersebut dihantar melalui SMS atau e-mel kepada Pemohon atau tarikh apabila notis tentang perubahan tersebut diletakkan di laman web Bank.

18.2 Semua notis atau komunikasi yang diberikan oleh Pemohon kepada Bank akan dianggap diterima oleh Bank pada masa penerimaan sebenar oleh Bank.

18.3 (a) Bank adalah secara tidak boleh batal dibenarkan (tetapi tidak diwajibkan) untuk menghubungi dan/atau memaklumkan kepada Pemohon melalui pos biasa, tangan, perkhidmatan kurier, faks, sebarang alamat, alamat e-mel, nombor telefon dan nombor faks lain yang boleh diubah oleh Bank dengan memaklumkan Pemohon):- Unit Resolusi Pelanggan Peti Surat 10338 Pejabat Pos Besar Kuala Lumpur 50710 Wilayah Persekutuan Tel : +603 6204 7788 E-mel : cru@cimb.com

22. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL

 22.1 Terma ini adalah tertakluk kepada, dikawal oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia dan undang-undang atau keperluan kawal selia semasa atau sebarang peruntukan atau sekatan lain yang mungkin dikenakan ke atas Bank dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia atau sebarang pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa terhadap Bank.

22.2 Pihak-pihak dengan ini bersetuju berserah kepada bidang kuasa bukan eksklusif Mahkamah Malaysia.

22.3 Hak dan remedi yang diperuntukkan di dalam ini adalah kumulatif dan termasuk sebarang hak atau remedi yang diperuntukkan oleh undangundang.

23. PENTAFSIRAN

23.1 Sekiranya terdapat apa-apa perkara yang tidak konsisten, konflik, kesamaran atau percanggahan antara versi Terma ini dalam Bahasa Inggeris dan mana-mana versi lain, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi yang lain. 

Meskipun perkara yang disebut sebelum ini, jika permintaan dibuat oleh Pemohon dan dicatat dan diakui oleh Bank dalam rekodnya bahawa versi Terma ini dalam Bahasa Malaysia akan mengawal operasi Kemudahan, maka versi Terma ini dalam Bahasa Malaysia akan mengatasi yang lain.

23B. KEBOLEHASINGAN

Jika mana-mana peruntukan dalam terma-terma ini menjadi tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuat kuasa dari apa jua segi di bawah sebarang undang-undang keesahan dan penguatkuasaan peruntukan selainnya tidak akan terjejas atau dimudaratkan dalam apa cara pun jua.

24. PRIVASI

 24.1 Pemohon dengan ini mengesahkan bahawa dia telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di www.cimbbank.com.my atau www.cimbislamic.com) dan klausa-klausa di dalam ini, yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi Pemohon. Bagi mengelakkan keraguan, Pemohon bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut hendaklah disifatkan sebagai terkandung di dalam Terma ini secara rujukan.

24.2 In the event the Applicant provides personal and financial information relating to third parties, including information relating to the Applicant’s next-of-kin and dependents or information relating to the guarantors and security providers for the purpose of opening or operating the Applicant’s account(s)/facility(ies) with the Bank or otherwise

19. PENYAMPAIAN DOKUMEN ATAU PROSES MAHKAMAH

19.1 Pemohon dengan ini secara tidak boleh batal membenarkan penyampaian atau sebarang proses mahkamah atau penghantaran cek, draf bank, perintah juruwang atau sebarang dokumen atau barangan lain melalui pos biasa atau serahan tangan atau melalui perkhidmatan kurier ke alamat 

Pemohon yang terakhir diketahui dalam rekod Bank dan penyampaian dan/atau penghantaran tersebut akan dianggap berkesan tiga(3) hari kalendar selepas pengeposan, jika dihantar melalui pos dan pada masa penyerahan, jika diserahkan melalui serahan tangan atau kurier.

 Penyampaian proses mahkamah juga boleh dilaksanakan dalam sebarang cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

20. HAK UNTUK MELANTIK PIHAK KETIGA MEMUNGUT HUTANG 

Tertakluk kepada dan tanpa menjejaskan haknya di bawah Terma ini, Bank berhak, menurut budi bicara tunggalnya dan apabila dianggapnya perlu, untuk melantik dan memberi kuasa kepada agen yang dipilihnya dan bagi pihaknya untuk memungut semua dan sebarang jumlah yang kena dibayar kepada Bank daripada Pemohon di bawah Terma ini. 

Pelantikan dan pemberikuasaan tersebut hendaklah dimaklumkan kepada Pemohon sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kalendar terlebih dahulu jika pungutan jumlah yang kena dibayar untuk akaun akan diserahkan kepada agensi pungutan hutang pihak ketiga. 

Bank akan memaklumkan Pemohon tentang kesan ke atas hak dan obligasi Pemohon selepas akaun dipindahkan kepada agensi pungutan hutang pihak ketiga atau dijual kepada pihak ketiga. Dalam keadaan khusus di mana Pemohon tidak dapat dihubungi, Bank akan dianggap telah melaksanakan obligasi ini jika notis tersebut telah dihantar ke alamat Pemohon yang terakhir diketahui sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kalendar terlebih dahulu. 

Bank akan memberikan kepada Pemohon nama dan butir-butir hubungan agensi pungutan hutang pihak ketiga yang dilantik atau pihak ketiga yang diarahkan oleh Bank agar memungut semua dan mana-mana jumlah yang kena dibayar oleh Pemohon kepada Bank.

 21. ADUAN 

Sekiranya Pemohon memberikan maklumat peribadi dan kewangan yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk maklumat yang berkaitan dengan waris seterusnya dan tanggungan atau maklumat yang berhubung dengan penjamin dan pemberi jaminan untuk tujuan membuka atau mengendalikan akaun / kemudahan Pemohon dengan Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan Bank, Pemohon

 (a) mengesahkan bahawa Pemohon telah mendapatkan persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada Bank dan untuk Bank menggunakannya mengikut Terma ini; 

(b) bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut adalah tepat;

 (c) bersetuju untuk memberi kemas kini kepada Bank secara bertulis sekiranya ada apa-apa perubahan yang material kepada maklumat peribadi dan kewangan tersebut; dan (d) bersetuju akan hak Bank untuk menamatkan Kemudahan ini, sekiranya persetujuan dari mana-mana pihak ketiga tersebut ditarik balik.

24.3 Di mana Pemohon mengarahkan Bank untuk melaksanakan sebarang bentuk transaksi rentas sempadan (termasuk untuk membuat atau menerima pembayaran), butiran yang berkenaan dengan transaksi merentas sempadan tersebut (termasuk maklumat yang berkaitan dengan sesiapa yang terlibat di dalam urusniaga tersebut) boleh diterima dari atau dihantar ke luar negara, di mana ia mungkin boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung) oleh pengawal selia dan pihak berkuasa luar negara berkaitan dengan kewajipannya yang sah (contohnya, pencegahan jenayah). 

Dalam mengarahkan Bank dan/atau ejen-ejen Bank untuk memasuki apa-apa transaksi rentas sempadan bagi pihak Pemohon, Pemohon bersetuju akan pendedahan tersebut di atas bagi pihak diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam urus niaga rentas sempadan tersebut.

24.4 Bank mungkin pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa sekarang dan/atau pada masa depan melakukan pemeriksaan rujukan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terhad kepada pemeriksaan laporan/rujukan kredit dengan agensi-agensi laporan/rujukan kredit, termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS, FIS dan/atau mana-mana agensi lain dan/atau daripada mana-mana institusi kewangan untuk membolehkan Bank untuk memastikan status Pemohon seperti yang mungkin diperlukan untuk membantu membuat keputusan, contohnya apabila Bank perlu 

(a) memeriksa butiran mengenai permohonan kredit, berkaitan dengan kredit atau permohonan kemudahan lain;

(b) menguruskan akaun atau kemudahan kredit atau berkaitan dengan kredit, termasuk menjalankan semakan portfolio-portfolio Pemohon; dan/atau mendapatkan semula hutang; dan/atau apa-apa tujuan yang berkaitan atau berhubung dengan akaun/kemudahan di bawah Terma ini. 

Pemohon akan dihubungkan oleh agensi pelaporan/rujukan kredit kepada mana-mana nama lain yang Pemohon gunakan atau telah gunakan, dan mana-mana pemohon bersama dan berasingan.

 Bank juga boleh berkongsi maklumat tentang Pemohon dan bagaimana Pemohon menguruskan akaun/kemudahannya dengan agensi-agensi laporan/rujukan kredit yang berkenaan.

24.5 Selepas Pemohon memberi sebarang maklumat kepada Bank, Pemohon masih mempunyai pilihan untuk menarik balik kebenaran yang diberikan sebelum ini. 

Dalam keadaan itu, Bank mempunyai hak untuk tidak memberi atau memberhentikan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, akaun dan/atau kemudahan yang berhubung dengan maklumat tersebut.

24.6 Bank menyimpan hak untuk meminda klausa ini dari masa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Bank dan akan memberi dua puluh satu (21) hari kalendar notis terdahulu secara bertulis kepada Pemohon dan meletakkan pindaan tersebut di dalam laman web dan/atau meletak notis-notis di dewan perbankan atau di tempat-tempat yang bersesuaian di dalam cawangan-cawangan Bank.

24.7 Untuk tujuan klausa ini, Kumpulan CIMB terdiri daripada CIMB Group Holdings Berhad dan semua syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Seksyen 7, Akta Syarikat 2016 dan syarikat-syarikat dikawal bersama yang menyediakan perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan lain yang dikawal selia, yang tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan bentuk kehadiran lain yang beroperasi di luar Malaysia, dan penggunaan perkataan “Bank” hendaklah dibaca sebagai merujuk kepada Kumpulan CIMB.

24.8 Pemohon seterusnya bersetuju bahawa Bank tidak akan dalam apa jua keadaan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, kehilangan, kerugian (kewangan dan sebaliknya), kecederaan, rasa malu atau liabiliti yang timbul dalam apa jua keadaan sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau apa-apa dasar (termasuk kerugian secara langsung atau tidak langsung, khas, sampingan, akibat atau punitif atau kehilangan keuntungan atau simpanan) yang timbul 

daripada apa-apa ketidaktepatan atau kerugian, pemotongan atau modifikasi data atau untuk apa-apa sebab lain berkaitan dengan apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh Bank kepada agensiagensi laporan/rujukan kredit tersebut dan/atau mana-mana pihak lain, mengikut mana yang berkenaan, atau berhubung dengan apaapa akses atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk akses atau mengguna 

oleh agensi-agensi laporan/rujukan kredit dan/atau manamana pihak lain tersebut atau pergantungan pada maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada disebabkan oleh apa-apa kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian dalam apa jua bentuk, gangguan, kesilapan, ketinggalan, penangguhan, virus atau sebagainya melainkan jika ia disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja Bank.

 24.9 This clause shall be without prejudice to any other clause in these Terms which provides for the disclosure of information. Klausa ini adalah tanpa prejudis kepada klausa-klausa lain di dalam Terma ini yang berkaitan dengan pendedahan maklumat.

25. PENGGANTI TERIKAT 

25.1 Terma ini hendaklah mengikat ke atas dan untuk faedah Bank dan Pemohon dan harta pusaka, waris, wakil peribadi, serahhak dan/atau pengganti hakmilik mereka dan sesiapa buat masa ini memperoleh hakmilik di bawah mereka. 

Jika Pemohon meninggal dunia, harta pusaka, waris dan wakil diri Pemohon adalah dikehendaki untuk membayar balik tanggungjawab yang belum diselesaikan di bawah Kemudahan daripada aset-aset harta pusaka Pemohon (si mati) dan tiada tindakan akan diambil terhadap waris dan wakil diri Pemohon (si mati) dalam kapasiti peribadi mereka.

SEMAK KELAYAKAN ANDA SEKARANG


0 Comments:

Catat Ulasan

Sila beri komen yang membina dan bertanggungjawab.

Komen berbentuk iklan atau spam akan dihapus.

Terima Kasih.